Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę"

    Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” - etap powiatowy (oddziałowy)
Konkurs na wszystkich etapach przeprowadzany jest w trzech kategoriach: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie). Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.
Przykładowy zakres tematyczny prac:
  1. mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska
  2. dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje
  3. historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci
  4. ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju
  5. moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne
  6. moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole
  7. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie
  8. losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
  9. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze
 1. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny: obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).
 2. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
 3. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę inumer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
 4. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.
 5. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.
Szczegółowych informacji udziela p. R. Chrobot
Prace należy przekazać p. R.Chrobot do 11.01.2013r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz